Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach portalu Wirtualnyradca.plRozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kancelaria Radcy Prawnego Locus Lege Michał Janowski, zwany dalej "Usługodawcą", ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa rodzaje, zasady oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem portalu wirtualnyradca.pl.
3. Podmiotem korzystającym z usługi świadczonej drogą elektroniczna na podstawie Regulaminu może być osoba fizyczna (w tym konsument - w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Usługobiorców oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych ustaw.

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Kancelarią Radcy Prawnego Locus Lege Michał Janowski umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu wirtualnyradca.pl;
2) Usługodawca - Kancelaria Radcy Prawnego Locus Lege Michał Janowski, ul. Świerkowa 38/3, 81-526 Gdynia, NIP: 585-135-96-95;
3) Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu, polegające na:
a) sporządzaniu opinii prawnych w formie elektronicznej, opracowywanych w oparciu o przedstawiony przez Usługobiorcę stan faktyczny oraz dostarczone Usługodawcy dokumenty,
b) sporządzaniu pozwów, wniosków, skarg, pism procesowych, umów i innych dokumentów prawnych w formie elektronicznej, opracowywanych w oparciu o indywidualne potrzeby Usługodawcy, przedstawiony przez niego stan faktyczny oraz dostarczone Usługodawcy dokumenty;
4) Portal - portal wirtualnyradca.pl zamieszczony pod adresem http://wirtualnyradca.pl, będący własnością i administrowany przez Kancelarię Radcy Prawnego Locus Lege Michał Janowski.

Rozdział 2

Zawarcie i rozwiązanie umowy oraz warunki świadczenia usług


§ 4

1. Usługobiorca zamierzający skorzystać z jednej z Usług wprowadza swoje dane identyfikacyjne i adresowe, opis sprawy oraz załączniki za pośrednictwem formularzy dostępnych na Portalu. Po wprowadzeniu danych Usługobiorca wysyła formularz. Przesłanie formularza oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Jeżeli dane lub informacje zawarte w formularzu są niekompletne lub niewystarczające do dokonania wyceny Usług, Usługodawca przesyła Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail prośbę o uzupełnienie danych lub informacji.
3. W ciągu 24 godzin od otrzymania kompletnego formularza Usługodawca przesyła Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail ofertę wykonania Usługi wraz z jej wyceną.
4. Jeżeli Usługobiorca przyjmuje ofertę, dokonuje wpłaty kwoty równej wycenie Usługi na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w ofercie, o której mowa w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania oferty przez Usługodawcę.
5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą zaksięgowania na rachunku Usługodawcy pełnej kwoty wskazanej w ofercie.

§ 5

1. Termin realizacji Usługi, liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, wynosi 5 dni robocze dla Usług, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a), oraz 15 dni roboczych dla Usług, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. b).
2. W sprawach szczególnie zawiłych oraz w innych uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przedłużyć termin realizacji Usługi, o czym informuje Usługobiorcę na wskazany przez niego adres e-mail. Informacja o przedłużeniu terminu realizacji Usługi zawiera prognozowany termin jej realizacji. Przedłużony termin realizacji nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych dla Usług, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a) lub 30 dni roboczych dla Usług, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. b).
3. Termin realizacji Usługi biegnie na nowo od dnia uzupełnienia informacji lub załączników przez Usługobiorcę, jeżeli w terminie pierwotnym lub w terminie przedłużonym zgodnie z ust. 2 Usługodawca stwierdzi, iż przesłane przez Usługobiorcę informacje lub załączniki są niewystarczające do wykonania Usługi. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Po zakończeniu realizacji Usługi, Usługodawca przesyła opinię prawną, o której mowa w § 3 pkt 3 lit. a) w formie pliku PDF (*.pdf) lub dokument, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b) w formie pliku DOC (*.doc) lub PDF (*.pdf)
2. Jeżeli po realizacji Usługi Usługobiorca ma dodatkowe pytania dotyczące opinii prawnej, o której mowa w § 3 pkt 3 lit. a) lub żąda uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b), Usługodawca odpowiada na pytania lub uzupełnia dokument w terminie, o którym mowa w § 5 - pod warunkiem, że wartość takiej Usługi nie przekracza 20% wartości Usługi pierwotnej. W przeciwnym wypadku § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. W sprawach szczególnie zawiłych lub w innych uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu, o którym mowa w § 5, Usługodawca może wypowiedzieć umowę, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu, o którym mowa w §4 ust. 1 i skutkuje zwrotem uiszczonej przez Usługobiorcę kwoty na wskazany przez niego rachunek bankowy.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, wyłącznie w następujących przypadkach:
a) jeżeli złoży Usługodawcy stosowne oświadczenie na adres e-mail wirtualnyradca@wirtualnyradca.pl do końca dnia następującego po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy wynagrodzenia za realizację Usługi,
b) w przypadku wskazanym w §20.
3. Do wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę stosuje się odpowiednio ust. 1 zdanie drugie.
4. Po terminie określonym w ust. 2 pkt 1 Usługobiorca może jedynie odstąpić od umowy za zapłatą odstępnego w kwocie równej 50% sumy wpłaconej na rachunek Usługobiorcy tytułem wynagrodzenia za realizację Usługi.

§ 8

1. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców. Podane przez Usługobiorcę dane mogą być przetwarzane w celu realizacji Usług określonych w § 3 pkt 3 jedynie przez Usługodawcę.
2. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Usługobiorców innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Usługobiorcy, którego dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na wniosek sądu, prokuratury, Policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa.
3. Usługobiorca ma w każdej chwili prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz do ich poprawienia.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1, w przypadku ich zmiany. Obowiązek aktualizacji dotyczy w szczególności adresu e-mail.

Rozdział 3

Warunki techniczne


§ 9

1. Do korzystania z Portalu wymagane jest połączenie z siecią Internet, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 4.0 lub Chrome w wersji nie niższej niż 12.0. Usługodawca nie odpowiada za błędy wynikające ze stosowania innej przeglądarki internetowej.
2. Do odczytu dokumentów przesyłanych przez Usługodawcę wymagane jest zainstalowanie Adobe Reader w wersji nie niższej niż 9.0 oraz Microsoft Word w wersji nie niższej niż 2000. Usługodawca nie odpowiada za błędy wynikające ze stosowania innego oprogramowania.

Rozdział 4

Postępowanie reklamacyjne


§ 10

Zgłoszenie reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu oraz problemów związanych ze świadczonymi za jego pośrednictwem Usługami następuje poprzez zgłoszenie reklamacji na adres wirtualnyradca@wirtualnyradca.pl. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać opis reklamacji, przyczyny ją uzasadniające oraz dane identyfikujące reklamującego.

§ 11

Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca przesyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 12

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe


§ 13

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Portalu pod adresem http://wirtualnyradca.pl, tj. od 05.12.2011 r.

§ 14

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Usługodawca informuje Usługobiorcę na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym (§4 ust. 1). Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu oznacza akceptację zmian przez Usługobiorcę.
 
© Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Janowski. All rights reserved.