Skontaktuj się z nami !
wirtualnyradca.pl

E-mail: kancelaria@locuslege.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Locus Lege Michał Janowski
ul. Świerkowa 38/3
81-526 Gdynia Orłowo


NIP: 585-135-96-95
Nr rachunku bankowego (Nest Bank S.A.):
52 1870 1045 2078 1039 7071 0001
Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) KANCELARIA informuje KLIENTA o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych KLIENTA przekazywanych KANCELARII na mocy zawieranej umowy o świadczenie pomocy prawnej jest r.pr. Michał Janowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Locus Lege Michał Janowski, NIP 585 136 96 95, PL 81-526 Gdynia, ul. Świerkowa 38/3, tel. 58 711 68 68, janowski@locuslege.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawieranej umowy o świadczenie pomocy prawnej (prowadzenie zleconej sprawy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący KANCELARIĘ, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że będzie to wyraźnie wynikało z treści lub charakteru zlecenia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 6 lat od wykonania umowy lub prawomocnego zakończenia sprawy).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony umowy oraz świadczenie pomocy prawnej.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
© Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Janowski. All rights reserved.